పేను కొరుకుడు అంటే ఏంటి.? మనిషి శరీరంలోని తలతో పాటూ ఇతర శరీర భాగాలలో ఉన్నటువంటి జుట్టు రాలిపోవడాన్ని పేను కొరుకుడు సమస్య అని పిలుస్తారు.  ఇది...

Read more

డాక్టర్ కృష్ణ హెల్త్ టాపిక్స్ 1 ఎప్పుడైనా చర్మం కాలినప్పుడు , ఆప్పటి కి అప్పుడు ప్రధమ చికిత్స గా , బాగా పండిన అరటి పండును...

Read more

HARM TO NERVE AND MUSCLE STRENGTH Excessive masturbation causes problems like erectile dysfunction, sexual weakness and depression. If you have...

Read more

Learn About Good Dental Care. Find out the best practices for improving mouth health, including a comprehensive oral care routine...

Read more

Pain Oil by Happy Herbals is a potent blend of Ayurvedic herbs and natural ingredients designed to provide effective relief...

Read more

Piles / hemorrhoids / Safe Ayurvedic medicines Hemorrhoids, commonly known as piles, are a prevalent medical condition affecting millions of people...

Read more

  Secrets of Bath Powder    In a world filled with synthetic products, the allure of natural remedies is ever...

Read more

Introduction: Discover the benefits of Roja Pushpa Lehyam, also known as Gulkand, by Happy Herbals. This powerful herbal remedy offers...

Read more
×